Lastega.ee kasutustingimused on järgmised:

 1. Mõisted
  Infosüsteem – Lastega.ee veebikeskkond ja andmebaas, mis kogub, süstematiseerib ja esitab erinevate omaduste alt teavet lastele osutatavate teenuste kohta ning mis on kättesaadav veebilehel www.lastega.ee.
  Teave - veebilehes avaldatud andmed, artiklid, teated, postitused, kommantaarid, jne.
  Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebilehte.

  Haldaja – Veebilehe sisu haldaja on MTÜ Lastega.ee
  Isikuandmete töötleja  Aazake OÜ

 2. Üldtingimused

  1. Infosüsteemi kasutamiseks loetakse mistahes Infosüsteemi asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
  2. Infosüsteemi külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari jt.).
  3. Infosüsteemi külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scripte, roboteid ja automatiseeritud tööriistu või programme, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.
  4. Infosüsteemi kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Infosüsteemi kaudu teenuste osutamist Haldaja klientidele, sh peab Kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.
  5. Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  6. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.
 3. Autoriõigused

  1. Infosüsteemis avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega.
  2. Infosüsteemis avaldatud Teave avalikustatakse autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse (§ 18-25) piires kasutamiseks tasuta.
  3. Infosüsteemile ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke tingimusel, et need ei anna Veebilehe ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega esita Veebilehte moonutatult.
  4. Infosüsteemi või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldaja eelneval nõusolekul ja Haldajaga kokkulepitud tingimustel.
  5. Infosüsteemi, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine ilma Haldaja eelneva nõusolekuta on keelatud.
  6. Infosüsteemis olevaid materjale (artiklid, pildid, videod, kujundus jm ) ei tohi kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel.
  7. Infosüsteemis olevate materjalide (artiklid, pildid, videod, kujundus jm ) refereerimine on lubatud vaid käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu materjalide kasutamine vajab MTÜ Lastega.ee eelnevat kirjalikku nõusolekut.
 4. Materjali refereerimine

  1. Artiklite refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule ka link refereeritavale materjalile.
  2. Artiklit on lubatud refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses, mis ei ole pikem kui originaalteksti sissejuhatav lause. Seda juhul kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.
 5. Materjalide kopeerimine ja levitamine
  Infosüsteemis avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma haldaja nõusolekuta keelatud. Nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: info @ lastega.ee

 6. Privaatsuspoliitika

  1. Tutvu Lastega.ee privaatsuspoliitikaga  siit!

 7. Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutajal on õigus kasutada Infosüsteemi kooskõlas Infosüsteemi kasutustingimustega.
  2. Kasutajal on keelatud kasutada Infosüsteemi või selles sisalduvaid andmeid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
  3. Kasutajal - info sisestajal - on keelatud avalikustada Infosüsteemis enese või kellegi teise isikuandmeid: telefoninumbreid, koduaadressi, jne
  4. Kasutajal - info sisestajal - on keelatud avalikustada teise isiku elektronposti aadressi ilma aadressi omaniku/valdaja nõusolekuta.
  5. Kasutaja - info sisestaja - poolt Infosüsteemi lisatav teave peab olema õige ja asjakohane ning vastama Infosüsteemi  kasutustingimustele ja kehtivatele headele tavadele.
  6. Kasutaja poolt Haldajale saadetav teave ei tohi olla vastuolus õigusaktidega ja hea tavaga ning peab olema õige ja asjakohane ning vastama Infosüsteemi kasutustingimustele ja kehtivatele headele tavadele.
  7. Kasutaja - info sisestaja - poolt Infosüsteemis avaldatavate väärtushinnangute eesmärgiks ei tohi olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine.
  8. Kasutaja - info sisestaja - ei tohi kasutada Infosüsteemi kaubanduslike teadaannete edastamiseks ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata.
  9. Kasutajal - info sisestajal - on kasulik ja soovitatav järgida sisestusvormide ees olevaid selgitusi ja juhendeid.
  10. Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
 8. Haldaja õigused ja kohustused

  1. Haldaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevatest tingimustest.
  2. Haldaja teeb omalt poolt kõik võimaliku, et Infosüsteemis sisalduv Teave oleks täpne ja ajakohane.
  3. Kuigi Haldaja teeb omalt poolt kõik võimaliku, et Infosüsteemis sisalduv Teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri Haldaja teabe õigsust ega vastuta Teabe kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
  4. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
  5. Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Infosüsteemile, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
  6. Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääsInfosüsteemile, kui see on vajalik Infosüsteemi tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil.
  7. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.
  8. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud teabe õigsuse eest.
  9. Haldajal on piiramatu õigus Teavet kontrollida, kustutada, ja täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata.
  10. Infosüsteemis on esitatud lingid teistele veebiaadressidele, millel pakutavate teenuste osutajaks ei ole haldaja. Haldaja ei vastuta nendel aadressidel sisalduva informatsiooni eest.
  11. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Infosüsteemis olevaid selgitusi ja juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse Infosüsteemis ja need muutuvad kehtivaks Infosüsteemis avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata. Infosüsteemi kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi.

Privaatsuspoliitika!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused

Artikli avaldamise tingimused