www.lastega.ee kasutustingimused on järgmised:

 1. Mõisted
  Veebileht
   – veebikeskkond ja andmebaas, mis kogub, süstematiseerib ja esitab erinevate omaduste alt teavet lastele osutatavate teenuste kohta ning mis on kättesaadav veebilehel www.lastega.ee.
  Teave - veebilehes avaldatud andmed, artiklid, teated, postitused, kommantaarid, jne.
  Haldaja – Veebilehe sisu haldaja on MTÜ Lastega.ee
  Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebilehte.

 2. Üldtingimused

  1. Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
  2. Veebilehe külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari jt.).
  3. Veebilehe külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scripte, roboteid ja automatiseeritud tööriistu või programme, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.
  4. Veebilehe kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Veebilehe kaudu teenuste osutamist Haldaja klientidele, sh peab Kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.
  5. Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  6. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.
 3. Autoriõigused

  1. Veebilehel avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega.
  2. Veebilehel avaldatud Teave avalikustatakse autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse (§ 18-25) piires kasutamiseks tasuta.
  3. Veebilehele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke tingimusel, et need ei anna Veebilehe ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega esita Veebilehte moonutatult.
  4. Veebilehel või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldaja eelneval nõusolekul ja Haldajaga kokkulepitud tingimustel.
  5. Veebilehel, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine ilma Haldaja eelneva nõusolekuta on keelatud.
  6. Veebilehel olevaid materjale (artiklid, pildid, videod, kujundus jm ) ei tohi kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel.
  7. Veebilehel olevate materjalide (artiklid, pildid, videod, kujundus jm ) refereerimine on lubatud vaid käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu materjalide kasutamine vajab MTÜ Lastega.ee eelnevat kirjalikku nõusolekut.
 4. Materjali refereerimine

  1. Artiklite refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule ka link refereeritavale materjalile.
  2. Artiklit on lubatud refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses, mis ei ole pikem kui originaalteksti sissejuhatav lause. Seda juhul kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.
 5. Materjalide kopeerimine ja levitamine
  Veebilehel avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma Lastega.ee nõusolekuta keelatud. Nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: info @ lastega.ee

 6. Tehnilised andmed

  1. Veebilehe infosüsteemis tehniliste andmetena säilitatakse:
   1. kasutajakonto loomisel esitatavad andmed - nimi, kasutajanimi.
   2. kasutaja IP aadress
   3. Haldaja kasutab Google Analytics tarkvara, mis kogub anonüümset informatsiooni lehekülje külastatavuse kohta.
   4. Haldaja ei töötle veebilehe kasutajate andmeid. Informatsiooni edastatakse kolmandatele isikutele üksnes kooskõlas õigusaktidega.
 7. Kasutaja õigused ja kohustused

  1. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte kooskõlas Veebilehe kasutustingimustega.
  2. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või selles sisalduvaid andmeid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
  3. Kasutajal on keelatud avalda veebilehel enese või kellegi teise isiklikku teavet: telefoninumbreid, koduaadressi, jne
  4. Kasutajal on keelatud avaldada teise isiku elektronposti aadressi ilma aadressi omaniku/valdaja nõusolekuta.
  5. Kasutaja poolt Veebilehele lisatav teave peab olema õige ja asjakohane ning vastama veebilehe kasutustingimustele ja kehtivatele headele tavadele.
  6. Kasutaja poolt Haldajale saadetav teave ei tohi olla vastuolus õigusaktidega ja hea tavaga ning peab olema õige ja asjakohane ning vastama veebilehe kasutustingimustele ja kehtivatele headele tavadele.
  7. Kasutaja poolt Veebilehel avaldatavate väärtushinnangute eesmärgiks ei tohi olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine.
  8. Kasutaja ei tohi kasutada Veebilehte kaubanduslike teadaannete edastamiseks ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata.
  9. Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
 8. Haldaja õigused ja kohustused

  1. Haldaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevatest tingimustest.
  2. Veebilehe Haldaja teeb omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel sisalduv Teave oleks täpne ja ajakohane.
  3. Kuigi Haldaja teeb omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel sisalduv Teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri Haldaja teabe õigsust ega vastuta Teabe kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
  4. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
  5. Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Veebilehele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
  6. Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Veebilehele, kui see on vajalik Veebilehe tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil.
  7. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.
  8. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud teabe õigsuse eest.
  9. Haldajal on piiramatu õigus Teavet kontrollida, kustutada, ja täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata.
  10. Veebilehel on esitatud lingid teistele veebiaadressidele, millel pakutavate teenuste osutajaks ei ole haldaja. Haldaja ei vastuta nendel aadressidel sisalduva informatsiooni eest.
  11. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse Veebilehel ja need muutuvad kehtivaks Veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata. Veebilehe kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid.