Privaatsuspoliitika

Mõisted:

 • Isikuandmed on andmed, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.
 • Delikaatsed isikuandmed on andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu.
 • Tehnilised andmed on statistilised andmed, mida ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.
 • Isikuandmete töötleja on juriidiline isik, kes töötleb infosüsteemi Lastega.ee isikuandmeid. 

Isikuandmete kaitse

 1. Isikuandmete kogumise eesmärk: Lastega.ee teenuse osutamine, isiku tuvastamine, isikuga ühenduse võtmine teenuse osutamise eesmärgil, küsimuste lahendamine või info edastamine.
 2. Lastega.ee ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusES (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
 3. Lastega.ee kohustub kaitsma isiku isikuandmeid ning nende privaatsust
 4. Lastega.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) isikuandmete kaitsmiseks.
 5. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus 

   1. Kõiki Lastega.ee infosüsteemi kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
   2. Järgnevad põhimõtted kirjeldavad füüsilise isiku isikuandmete kaitset.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Uudiskirjaga liitumisel isik annab järgmist infot:
   • e-maili aadress (kohustuslik )
   • Eesnimi (vabatahtlik)
   • Perekonnanimi (vabatahtlik)
   • Firma *** (st lastele või lastega peredele teenust pakkuv firma - Firmadele kohustuslik)
   • Firma www aadress   (Firmadele kohustuslik)
   • Kellele suunatud uudiskirju soovid? - kohustuslik valida vähemalt 1 valik
  • Lastega.ee infosüsteemi kasutamisel:
   • infosüsteemi külastusel: muud andmed st. tehnilised andmed
   • kasutajakonto loomisel: sisselogimise nimi, Veebis näidatav nimi, e-posti aadress,  parool
   • info sisestamisel: kasutajakonto ID, kontakttelefoni nr, mille alusel vajadusel saame kontaki võtta.

Kogutud isikuandmete kasutamine

   1. Hoiame isikuid uudiskirja abil kursis päevakorraliste teemadega.
    Isik, kes ei soovi olla Lastega.ee uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest uudistest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
   2. Isikul, kes on loonud omale kasutajakonto, on võimalus ise oma infot sisestada Lastega.ee infosüsteemi. 

Kogutud isikuandmete muutmine 

   1. Isik, kes saab Lastega.ee uudiskirja näeb ja saab muuta oma isikuandmeid uudiskirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
   2. Isik, kes omab kasutajakontot, näeb ja saab ka muuta oma isikuandmeid  „Minu konto“ lingi alt.
    Kasutajakonto sisselogimise nime isik ise muuta ei saa. Vajadusel tuleb küsida abi meiliaadressilt info (at) lastega.ee .

Muude andmete kogumine ja kasutamine

   1. Infosüsteemi külastuse kohta kogutakse isikustamata tehnilisi andmeid: arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon, külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).
   2. Kogutud andmed on vajalikud infosüsteemi külastatavuse analüüsiks.  Analüüsile tuginedes toimub infosüsteemi parendamine ja külastajatele mugavamaks muutmine.

 Andmete säilitamine

   1. Isikuandmeid säilitatakse vähemalt 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
    Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.
   2. Isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmete edastamine 

   1. isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Isiku õigused kogutud andmetele

 1. Isikul on õigus oma andmetega tutvuda, parandada ja esitada taotlus oma andmete töötlemise lõpetamiseks.
  Seejuures taotlust ei rahuldata, kui: 
  1. see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
  2. taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.
  3. see võib takistada õiguskaitse organite tööd

Isikuandmete töötleja
Infosüsteemi Lastega.ee isikuandmete töötleja on Aazake OÜ: Tule 4-36, info (AT) lastega.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 
Lastega.ee infosüsteemi  kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. 
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest veebilehe kaudu.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste ja muredega palume võtta meiega ühendust aadressi linfo (AT) lastega.ee.