Autor


Lastega.ee infosüsteemi sisestatud ja avaldatud artikli:

  • autoriks on Lastega.ee infosüsteemi sisestusvormi täitnud või sisestamise tellinud isik.
  • autor annab Lastega.ee-le õiguse oma veebinime* ja artikli** avaldamiseks veebikeskkonnas Lastega.ee, sotsiaalmeedias ja trükisõnas.

 

* veebinimi - s.o. teose autori nimi või pseudonüüm
** artikkel - s.o. Lastega.ee sisestusvormi abil infosüsteemi sisestatud artikkel.

Privaatsuspoliitika!

Kasutustingimused!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused

Artikli avaldamise tingimused