Juhend kaamerate kasutamise kohta

Andmekaitse Inspektsiooni juhend kaamerate kasutamise kohta aitab lahti mõtestada, kuidas kaameraid kasutada nii, et see oleks kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse nõuetega.

2. KAAMERAT KASUTAB FÜÜSILINE ISIK (INIMENE) ISIKLIKUL OTSTARBEL

Juhend kaamerate kasutamise kohtaISIKLIK OTSTARVE tähendab inimese enda mis iganes soovi, eesmärki või põhjust.
St. et inimene võib ükskõik kus, mida ja misiganes põhjusel filmida ilma et ta peaks sellest kedagi teavitama või kelleltki luba küsima.
Küll aga ei anna see volitust pilte/filme pere ringist väljaspoole jagada ega avalikustada.

Sõpradega jagamisel tuleb vaadata, kes on videole jäädvustunud ja kellele ning kuidas seda jagatakse.

 • Ise enda kujutisega võib igaüks teha mida ta iganes soovib.
 • Pilte, videot sõpradest võib jagada nende samade sõpradega. Aga ilma sõbra nõusolekuta ei tohiks seda videot jagada muudele inimestele.
 • See kehtib ka piltide ja videote ülesriputamisel suhtluskeskkonda või ükskõik kuhu mujale internetis (blogid, pildipangad, foorumid, Youtube).

SALVESTAMINE: Inimene võib isiklikul otstarbel tehtud salvestisi hoida internetis (näiteks pildipangad), kuid sellisel juhul peab ta olema kindel, et salvestis on turvaliselt hoitud ning seda ei saa kolmandad isikud kasutada muudel eesmärkidel.

3. SALVESTAMINE AVALIKUS KOHAS AVALIKUSTAMISE EESMÄRGIL

AVALIK KOHT on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
Vaata näiteid SIIT ( lk 8 punkt 3): 

 • Avalikeks kohtadeks on eelkõige avalikud teed, väljakud, pargid, avalikud supelrannad, kasutamiseks avatud metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja teenindushooned.
9. NÕUSOLEKU ALUSEL

IKS kehtestab nõuded nõusoleku sisule ja vormile:

 1. nõusolek peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a kui see ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik.
  Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm on näiteks e-kiri, faks, originaalallkirjaga dokumendi koopia (sh pdf formaadis elektrooniline koopia).
  Vaidluse korral peab nõusoleku olemasolu tõendama isikuandmete töötleja;
 2. vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta;
 3. nõusoleku saab anda vaid enda ja oma alaealise lapse ning eestkostetava isikuandmete töötlemiseks;
 4. nõusolek ei saa sisalduda tüüptingimustes. Nõusoleku andmise üle peab olema võimalik tüüptingimustest sõltumatult otsustada;
 5. nõusolekus peavad olema selgelt määratletud:
  1. andmed, mille töötlemiseks luba antakse;
  2. andmete töötlemise eesmärk;
  3. isikud, kellele andmete edastamine on lubatud;
  4. andmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused;
  5. andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas.

  Algallikas: AKI - Juhend kaamerate kasutamise kohta

 

Tasub teada:

Juhend kaamerate kasutamise kohta

Privaatsuspoliitika!

Kasutustingimused!

Reeglid!Mõisted

Tasuta avaldamise tingimused

Artikli avaldamise tingimused